Targi Mieszkań i Domów

24/09/2021


Jesienna edycja Targów Mieszkań i Domów na Międzynarodowych Targach Poznańskich to zarówno szansa na zapoznanie się z najnowszymi inwestycjami deweloperskimi w stolicy Wielkopolski i jak możliwość biznesowych spotkań. W hali nr 3 MTP swoją obecność w najbliższy weekend zapowiedziało przeszło 80 wystawców. Nas też tam nie może zabraknąć.

?yczenia Wielkanocne

19/04/2019


Z okazji nadchodz?cych ?wi?t Wielkiej Nocy
sk?adamy najserdeczniejsze ?yczenia:zdrowia, wiosennej pogody ducha,
pomy?lno?ci w ?yciu osobistym i zawodowym
oraz radosnych spotka? przy wielkanocnym stole
w gronie rodziny i najbli?szych.

PR4You dla Sun & Snow

03/04/2018


PR4You dla Sun & Snow.
Nie ma chyba lepszego momentu ni? przepi?kna wiosna by nawi?za? wspó?prac? z najwi?ksz? w Polsce firm? oferuj?c? wynajem apartamentów. Z pocz?tkiem kwietnia rozpocz?li?my dzia?ania komunikacyjne dla marki Sun & Snow, oferuj?cej apartamenty w górach, nad morzem, na mazurach, oraz w najwi?kszych polskich miastach. A ?e majówka za pasem, to zach?camy to skorzystania z apartamentów w wyj?tkowych lokalizacjach, które oferuje nasz klient  Sun & Snow

04/07/2016


Odwiedzi?e? ju? restauracj? w IKEA Pozna? po metamorfozie? Spróbowa?e? nowego menu? Dzi?ki naszym dzia?aniom wyj?tkowe smaki restauracji IKEA pozna?o wielu blogerów kulinarnych. To nie wszystko. Go?cili?my te? w IKEA pozna?skich Wojowników Masy. Zobacz czego spróbowali  [link]PR4You dla Poradni Praxis

01/07/2016


Zdrowie psychiczne to podstawa dobrego samopoczucia. Z tego w?a?nie powodu, aby zara?a? innych pozytywn? energi?, nawi?zali?my wspó?prac? z Poradni? Praxis. W ramach obs?ugi, Agencja PR4You prowadzi? b?dzie dzia?ania w social media dla nowego klienta. Ciekawostki i porady zwi?zane ze zdrowiem psychicznym znajdziecie na oficjalnym profilu Poradni Praxis. [link]

Szwecja na talerzu

19/05/2016


Mówi?c IKEA na my?l przychodzi nam najcz??ciej kilka mebli i sprz?tów stoj?cych w naszym domu. Pod t? nazw? kryje si? równie? szwedzka prostota, dopasowanie, harmonia formy i koloru… równie? na talerzu. Ta nieco tajemnicza zapowied? uchyla r?bka tajemnicy w zwi?zku z  naszym nowym projektem, który realizujemy dla IKEA Pozna? i ich nowej restauracji. Zapowiada si? naprawd? smakowicie.

Mora Polska z PR4You

01/09/2015


Gor?ca wiadomo?? na jesienne dni. Nawi?zali?my wspó?prac? z firma Mora Polska Sp. z o.o.. Przedsi?biorstwo od dwóch dekad dzia?a w bran?y techniki grzewczej, a od pocz?tku swojej dzia?alno?ci jest g?ównym przedstawiciel na Polsk? firmy Mora Moravia z Czech. Dzi? firma jest krajowym przedstawicielem takich marek jak: Mora Moravia – Gorenje,  Solar Energy,  Atmos czy Drazice. W ramach obs?ugi firmy Mora Polska sp. z o.o., Agencja PR4You odpowiedzialna b?dzie za dzia?ania Public Relations oraz koordynacj? dzia?a? e-marketingowych.
 

24/08/2015


Tego w Poznaniu jeszcze nie by?o. Przy sklepie IKEA powsta? pierwszy profesjonalny parking dla psów.  W zwi?zku z jego otwarciem, na zlecenie IKEA Pozna? zorganizowali?my konferencj? prasow?. Parking to specjalna strefa, w której czworonogi mog? bezpiecznie odpocz?? i zaczeka? na w?a?cicieli robi?cych zakupy. IKEA Pozna? zale?y by z proponowanego rozwi?zania skorzystali wszyscy bywalcy Parku Handlowego Franowo. Zarówno Ci czworono?ni jak i ich w?a?ciciele.Dzie? Otwarty w Robakowie

27/04/2015


Jak wyobrazi? sobie swoje przysz?e mieszkanie? Najlepiej zobaczy? je na ?ywo. Ciekawi praktycznych rozwi?za? i dopasowanego do potrzeb rodziny designu mogli w  miniony weekend zobaczy?  jak wygl?da funkcjonalne mieszkanie szeregowe o powierzchni blisko 90 mkw. Wszystko w ramach premierowej prezentacji  nowego Mieszkanie Wzorcowego firmy Skaland na Osiedlu ?wierkowa Polana w Robakowie.


22/09/2014


Dmuchana zje?d?alnia, wata cukrowa i moc atrakcji dla ca?ej rodziny. Tak w?a?nie wygl?da? rodzinny festyn w Górczy?skiej 46. Imprez? zorganizowa? nasz klient, firma SAP-PROPERTY w ramach drzwi otwartych swojej inwestycji. By?a to równie? okazj?, by zobaczy? jak prezentuje si? nowe mieszkanie pokazowe.

16/06/2014


W miniony weekend firma SAP-PROPERTY zorganizowa?a uroczyste otwarcie Klubu Mieszka?ca w Górczy?skiej 46. Takie pomieszczenie o przeznaczeniu rekreacyjnym to dzi? prawdziwa rzadko?? w budownictwie wielorodzinnym. Przy tej okazji deweloper przygotowa? liczne atrakcje, w tym zawody o puchar Prezesa SAP-PROPERTY.


19/05/2014


Wraz z naszym klientem – firm? Monday Development, zorganizowali?my majowy piknik na Hevelii. Wiosenny weekend by? czasem integracji mieszka?ców osiedla, a tak?e szans? do poznania inwestycji przez potencjalnych klientów. Firma Monday Development mia?a okazj? zaprezentowa? swoj? przyjazn? rodzinom ofert? i przygotowa? wiele atrakcji tak?e dla dzieci. Euforii najm?odszych nie by?o ko?ca.
Otwarcie Fundacji Dziecko w Centrum

16/04/2014


„Pomaluj dzieciom ?wiat!” – pod tak? nazw? firma IKEA Pozna? zorganizowa?a akcj? remontow? siedziby Fundacji „Dziecko w Centrum”. Sprawcami tej kolorystycznej rewolucji byli pracownicy IKEA, którzy w swoim wolnym czasie odmienili siedzib? Fundacji. Przemiana, jak? przeszed? ca?y lokal, spotka?a si? z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno dziennikarzy, jak i zaproszonych go?ci.  IKEA  w pe?ni wyposa?y?a siedzib? fundacji daj?c tym samym nowy pocz?tek jej dzia?alno?ci. W ramach naszej obs?ugi, zorganizowali?my konferencj? prasow? w siedzibie fundacji, na któr? zaprosili?my VIP’ów i pozna?skie media.


Agencja PR4You dla SAP-PROPERTY

06/06/2013


Z pocz?tkiem czerwca nawi?zali?my wspó?prac? z warszawsk? spó?k? SAP-PROPERTY dzia?aj?ca w bran?y deweloperskiej. W ramach obs?ugi firmy SAP-PROPERTY, Agencja PR4You odpowiedzialna b?dzie za relacje z mediami.

Drzwi otwarte Hevelii

22/04/2013


W miniony weekend swoje podwoje dla zwiedzaj?cych otworzy?a zlokalizowana na Grunwaldzie Hevelia. Zainteresowani mieszkaniami w tej lokalizacji mieli wyj?tkow? okazj?, by zobaczy? jak od kuchni wygl?da budowa najnowszej inwestycji Monday Development.  W ramach naszej obs?ugi  zaj?li?my si? media relations tego wydarzenia i przygotowali?my fotorelacj? z przebiegu Drzwi otwartych Hevelii.


19/02/2013


Blisko 120 wystawców w jednym miejscu, w tym klienci Agencji PR4You. Tak wygl?da?a kolejna edycja Targów Mieszka? i Domów zorganizowanych przez Nowy Adres w Poznaniu 16-17 lutego 2012 r. Dla rzeszy odwiedzj?cych by?a to nie lada okazj? by zapozna? si? z ofert? najwa?niejszych firm deweloperskich z Wielkopolski i nie tylko. Zadbali?my o to, by informacja na temat oferty reprezentowanych przez nas firm dotar?a do jak najszerszej grupy odbiorców.


Pluszaki wspieraj? dzieciaki

17/01/2013


Rokrocznie w listopadzie i grudniu klienci pozna?skiego sklepu IKEA mog? wrzuca? do specjalnych koszy zakupione pluszaki. Wszystko to w ramach akcji „1 euro to maj?tek”. W tym roku zebrane zabawki trafi?y do Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu. Zdj?cia pokazuj? reakcj? maluchów na nowych pluszowych przyjació?.
 

?yczenia Bo?e Narodzenie 2012

23/12/2012


Niechaj magiczna noc Wigilijnego Wieczoru,
przyniesie Pa?stwu spokój i rado??.
Niech ka?da chwila
?wi?t Bo?ego Narodzenia
?yje w?asn? magi? i pi?knem,
a nadchodz?cy Rok 2013 obdaruje Pa?stwa
zdrowiem, pomy?lno?ci? i szcz??ciem.
Najpi?kniejszych ?wi?t i spe?nienia
wszelkich marze? ?yczy

Agencja PR4You

10/09/2012


Dziesi?ta edycja Targów Mieszka? i Domów, które w weekend 8-9 wrze?nia odby?y  si? w hali nr 3 Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich przesz?a ju? do historii. Po?ród 120 wystawców, swoj? ofert? prezentowali równie? klienci Agencji PR4You. Zadbali?my o to, by media otrzyma?y wszystkie niezb?dne informacje na temat oferty reprezentowanych przez nas deweloperów.  
 

Bimba IKEA w mediach

03/09/2012


O tym, ?e po Poznaniu mknie bimba urz?dzona jak mieszkanie informowa?y liczne lokalne media. Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami na G?os TV i ONTV zrealizowanymi podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez nas na zlecenie IKEA Pozna?. 

Bimba IKEA

29/08/2012


To nie jest zwyk?y tramwaj. Jego wn?trze przypomina przytulne mieszkanie. Siedzenia s? obszyte tkaninami, w oknach zas?onki, wsz?dzie poduszki i pledy, a do tego prawdziwe  fotele. Taka do?? zaskakuj?ca bimba (popularny „Helmut”) mkn?? b?dzie po pozna?skich torach do 9 wrze?nia 2012 r. W ten sposób IKEA Pozna? uczci?a otwarcie trasy tramwajowej na Franowo i z pomoc? Agencji PR4You przekaza?a poznaniakom, ?e tramwaj do IKEA ju? jest!?wiatowy Dzie? Wiatru w ONTV

25/06/2012Na a antenie Telewizji ONTV ukaza? si? materia? dotycz?cy obchodów ?wiatowego Dnia Wiatru w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania si? z filmikiem, który udost?pniony zosta? dzi?ki uprzejmo?ci redakcji ONTV.

Przejd? do materia?u


 

?wiatowy Dzie? Wiatru

18/06/2012


Z okazji obchodów ?wiatowego Dnia Wiatru, które przypadaj? 15 czerwca przez pozna?ski Stary Rynek i osiem innych miastach Polski pop?yn??a fala pozytywnego wiatru. Wszystko to w ramach zorganizowanego happeningu „?apiemy Dobr? Energi? Wiatru”. Wydarzenie mia?o zwróci? uwag? na niewykorzystanie odnawialnych ?róde? energii (OZE) w naszym systemie energetycznym. W czasie akcji wr?czonych zosta?o kilkaset dzieci?cych wiatraczków. Na wydarzenie Agencja PR4You zaprosi?a lokalne media, by pomog?y zwróci? uwag? na fakt, ?e wiatr jest ogólnodost?pnym, najbezpieczniejszym i najmniej inwazyjnym dla ?rodowiska sposobem pozyskiwania energii.


Wystawa w Starym Browarze

16/05/2012


W dniu  15 maja 2012 r. w Galerii S?odownia zainaugurowana zosta?a wystawa  „Portrety architektów pozna?skich – twórcy wspó?czesnej architektury” z pracami autorstwa Tytusa Byczkowskiego. Ponadto w pasa?u Starego Browaru prezentowana jest wystawa „Wspó?czesna pozna?ska architektura – realizacje i ich twórcy”.  Wszystkie te wydarzenia organizowane s? w ramach obchodów 20-lecia istnienia UWI Inwestycje, pozna?skiego dewelopera, który przyczyni? si? do renowacji wielu cennych zabytków architektury w stolicy Wielkopolski. Zadbali?my o obs?ug? medialn? wydarzenia. 


Targi Dom Mieszkanie Wn?trze 2012

17/04/2012


Po raz kolejny tej wiosny firma UWI Inwestycje S.A.  zaprezentowa?a swoj? ofert? mieszkaniow?. W weekend 14-15 kwietnia, Agencja PR4You towarzyszy?a klientowi podczas odbywaj?cych si? w pozna?skiej hali Arena targów Dom Mieszkanie Wn?trze. 

?yczenia Wielkanocne_2012

04/04/2012


Z okazji nadchodz?cych ?wi?t Wielkiej Nocy, najserdeczniejsze ?yczenia:
zdrowia, rado?ci, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
serdecznych spotka? w gronie rodziny i przyjació?,
wiosennej pogody ducha oraz samych sukcesów

W imieniu Agencji PR4You przesy?a

Micha? Bachorz

Wiosenne promocje z nowyadres.pl

05/03/2012


Podczas odbywaj?cych si? na terenie Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich 3-4 marca 2012 r.  Targów Domów i Mieszka?, Agencja PR4You po raz kolejny wspiera?a swoich klientów.

Jak zawsze postarali?my si? aby dziennikarze otrzymali komplet informacji na temat deweloperów obs?ugiwanych przez Agencj?, w tym szczegó?ów odno?nie ich oferty i aktualnych promocji.

Dobra organizacja imprezy targowej i wiosenna aura sprzyja?y ogromnemu zainteresowaniu zwiedzaj?cych.  

25/01/2012Na zlecenie  IKEA Pozna? zorganizowali?my konferencj? prasow? pod has?em: Pluszaki dla dzieciaków. Podczas  spotkania z dziennikarzami przekazanych zosta?o przesz?o 900 maskotek b?d?cych darem serca poznaniaków dla podopiecznych Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Pluszaki zbierane by?y w ramach kampanii „1 euro to maj?tek”. Rado?? na twarzach obdarowanych dzieci by?a bezcenna.

Zapraszamy do zapoznaia si? z materia?em na stronach G?os TV

 


?yczenia ?wi?teczne

21/12/2011


Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia, kierujemy do Pa?stwa p?yn?ce z g??bi serca ?yczenia zdrowych, spokojnych, radosnych i sp?dzonych w rodzinnym gronie ?wi?t. Niechaj nadchodz?cy 2012 rok b?dzie dla Pa?stwa pasmem sukcesów, czasem pomy?lno?ci i spe?nienia marze?.
 

W imieniu Agencji PR4You
Micha? Bachorz


G?o?no o PR4You

05/12/2011


O naszej nowej stronie napisa?y ju? media bran?owe: Agencja Public Relations PR4You od niedawna rozb?yska pomys?ami i ?wieci przyk?adem równie? w Internecie. Wszystko to za spraw? nowej strony agencyjnej, która powsta?a przy wspó?pracy z Webster-Studio.

Zapraszamy do zapoznania si? z publikacj? na portalu Newsline.pl

Wi?cej publikacji o Agencji PR4You znajd? Pa?stwo w zak?adce: O Nas/My w mediach

 

Nagroda im. Jana Baptysty Quadro wr?czona.

21/11/2011


Statuetka J.B. Quadro za najlepsz? realizacj? architektoniczn? w Poznaniu trafi?a do Pracowni Architektonicznej 1997 Sp. z o.o. Krzysztof Fr?ckowiak, Aleksandra Kornecka i Katarzyna Weiss otrzymali nagrod? za projekt Collegium Iuridicum Novum. Inicjatorem i wspó?fundatorem tego presti?owego wyró?nienia, przyznawanego od 1999 roku, jest firma UWI Inwestycje S.A.

Agencja PR4You we wspó?pracy z biurem prasowym Urz?du Miasta Poznania zaprosi?a na wydarzenie dziennikarzy, udokumentowa?a przebieg imprezy, przygotowa?a materia?y prasowe i przekaza?a je pozna?skim redakcjom.


Witamy na nowej stronie !

07/11/2011


Mi?o mi jest powita? Pa?stwa na stronie Agencji PR4You. Od dzi? rozb?yskamy pomys?ami i ?wiecimy przyk?adem równie? w Internecie. Mam nadzieje, ?e znajd? tu Pa?stwo wszelkie niezb?dne informacje na temat agencji i jej propozycji. Naszym "magnesem" jest wiedza, do?wiadczenie i konkurencyjna oferta.

więcej

17/10/2011


Odbywaj?ce si? w dniach 15 i 16 pa?dziernika 2011 r. na terenie Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich „Targi Mieszka? i Domów”, to kolejna impreza wystawiennicza, w czasie której Agencja PR4You wspiera?a swoich Klientów.

Tradycyjnie ju? zadbali?my o to, by dziennikarze otrzymali komplet informacji na temat reprezentowanych przez nas deweloperów. Na MTP Firma Skaland Sp z o.o. rozpocz??a sprzeda? swojej ofertowej nowo?ci - Osiedla ?wierkowa Polana II. Natomiast UWI Inwestycje S.A. zaprezentowa?o ciesz?ce si? ogromn? popularno?ci? obiekty: Malt? Now? i Batory II.


Targi Dom Mieszkanie Wn?trze

12/09/2011


W dniach 10-11 wrze?nia na targach Dom Mieszkanie Wn?trze w pozna?skiej Hali Arena swoj? ofert? dewelopersk? prezentowali klienci Agencji PR4You Skaland Sp. z o.o. i UWI Inwestycje S.A. Zadbali?my, o to by dziennikarze otrzymali pe?ni? informacji dotycz?cych reprezentowanych przez Agencj? PR4You firm.