W dzisiejszych czasach Internet jest na tyle powszechnym i ogólnodost?pnym kana?em komunikacji, ?e je?eli Twojej firmy nie ma w wyszukiwarce, znaczy to, ?e dla wielu potencjalnych klientów najprawdopodobniej nie istniejesz. Z nasz? pomoc? mo?esz zaistnie? w nowej formule i ze zwi?kszon? skuteczno?ci?. Z wykorzystaniem narz?dzi e-PRu, Pa?stwa kontakt z przysz?ymi klientami i kontrahentami b?dzie du?o bardziej skuteczny.

Agencja PR4You:

  • pomo?e Pa?stwu stworzy?, b?d? uaktualni? stron? internetow?;
  • zaproponuje nowy layout, zredaguje na nowo tre?ci i na bie??co b?dzie je aktualizowa?;
  • stworzy Pa?stwa profil na portalu spo?eczno?ciowym i b?dzie na bie??co si? nim opiekowa?;
  • przygotuje strategi? komunikacji prowadzonej przy u?yciu Pa?stwa profilu;
  • stworzy konkursy, wypromuje wydarzenia, poka?e nowo?ci... sprawi, ?e Pa?stwa polubi?.