W profesjonalny sposób b?dziemy przekazywa? informacje o Pa?stwa sukcesach, nagrodach i nowo?ciach w ofercie. Dzi?ki utrzymywaniu sta?ych relacji z dziennikarzami, zadbamy o Pa?stwa pozytywny wizerunek w mediach.

W ramach naszych dzia?a?:
 

  • b?dziemy przygotowywa? komunikaty i materia?y prasowe dla mediów;
  • przygotujemy baz? dziennikarzy, którym na bie??co b?dziemy przekazywa? informacje;
  • zorganizujemy profesjonaln? konferencj? prasow?;
  • zorganizujemy i poprowadzimy Pa?stwa biuro prasowe.