Opracowanie ca?o?ciowej strategii komunikacji Pa?stwa firmy, to klucz do sukcesu. Specjalnie z my?l? o profilu dzia?alno?ci Pa?stwa firmy, stworzymy kompleksowy projekt dzia?a? obejmuj?cych okre?lenie grup docelowych, g?ównych kana?ów komunikacji i ich optymalnych narz?dzi, a tak?e zaproponujemy niestandardowe rozwi?zania wspomagaj?ce osi?gni?cie za?o?onych celów.

Dzia?ania Agencji PR4You skupiaj? si? w szczególno?ci na:

  • wskazaniu najwa?niejszych celów komunikacji i skutecznych narz?dzi jej prowadzenia;
  • zintegrowaniu dzia?a? z zakresu PR, marketingu i promocji;
  • okre?leniu harmonogramu dzia?a?;
  • budowaniu marki lub zmianie wizerunku;