Z do?wiadczenia w bran?y Public Relations wiemy, jak d?ugi i pracoch?onny jest proces budowy wizerunku firm. Dlatego nasz potencja? i wiedz? chcemy spo?ytkowa? oferuj?c Pa?stwu us?ugi Agencji PR4You. Posiadamy do?wiadczenie dziennikarskie, przez co wiemy doskonale jak stworzy? najlepszej jako?ci "produkt", czyli interesuj?c? dziennikarzy informacj?.

Dzia?ania Agencji PR4You to g?ównie doradztwo w zakresie budowy wizerunku i utrzymywania relacji przedsi?biorstwa z otoczeniem. Jednym s?owem pomagamy naszym Klientom podejmowa? dobre decyzje, by umacnia? pozycje ich marki na krajowym rynku. Poprzez wsparcie specjalistów w dziedzinie grafiki, informatyki, marketingu i organizacji eventów, jeste?my w stanie sprosta? oczekiwaniom naszych Klientów. Monitorujemy ?rodki spo?ecznego przekazu, prowadzimy media relations i organizujemy konferencje oraz eventy na rzecz firm, dla których pracujemy. Wiedza z zakresu Public Relations zdobywana przy obs?udze krajowych marek i przedsi?biorstw, czyni z nas specjalistów w swojej dziedzinie.

Zapraszam do wspó?pracy
Micha? Bachorz