Mamy ?wiadomo?? tego, jak kluczowe dla naszych Klientów jest wprowadzenie nowego produktu na rynek. Przy tak licznej konkurencji, sprawnie i w oryginalny sposób przeprowadzona kampania produktowa daje firmie wi?ksze mo?liwo?ci i przynosi lepsze rezultaty. Naszym zadaniem jest zwrócenie jak najwi?kszej uwagi na Pa?stwa produkty oraz wykreowanie ich wiarygodnego wizerunku. Z pomoc? Agencji PR4You zbuduj? Pa?stwo zaufanie do marki, wzbudz? po??dane emocje zwi?zane z produktem, a w konsekwencji osi?gn? Pa?stwo zak?adane cele marketingowe i zrealizuj? plany sprzeda?owe.

W ramach naszych dzia?a?:

  • przygotujemy konsumentów na wprowadzenie przez Pa?stwa firm? nowego produktu, a poprzez dzia?ania teaserowe i edukacyjne sprawimy, ?e b?dzie on towarem wyczekiwanym na rynku;
  • b?dziemy prowadzi? systematyczne dzia?ania PR, umacniaj?ce pozycj? produktów ju? istniej?cych na rynku;
  • specjalnie pod k?tem Pa?stwa produktu wyselekcjonujemy media i dziennikarzy, do których b?dziemy dociera? z informacjami;
  • inicjujemy i prowadzimy konkursy dla klientów zwi?zane z Pa?stwa produktami.