Sytuacja kryzysowa mo?e przydarzy? si? nawet w najlepszym przedsi?biorstwie. I cho? sam kryzys to nag?e i cz?sto nieprzewidziane wydarzenie, które mo?e stanowi? zagro?enie dla pozycji Pa?stwa firmy, to jednak mo?na si? na niego przygotowa?. Dobrze zarz?dzany kryzy ze sprawn? komunikacj? ogranicza straty do minimum. W ramach naszych dzia?a?,

Agencja PR4You oferuje:

  • opracowanie programu kryzysowego dla Pa?stwa firmy, uwzgl?dniaj?cego mo?liwe niekorzystne dla przedsi?biorstwa wydarzenia;
  • przygotowanie ksi?gi zarz?dzania kryzysowego (Q&A); - szkolenia dla przedstawicieli firmy z zakresu zarz?dzania kryzysowego;
  • opracowanie materia?ów dla mediów w zwi?zku z zaistnia?? sytuacj?;
  • przygotowanie planu rehabilitacji Pa?stwa firmy po zaistnia?ym kryzysie.